Våra villkor

Behandling av personuppgifter

  • Parkia är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Kontaktuppgifter till Parkia finns på hemsidan.

  • Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål: för att kunna adressera en påminnelse och eventuellt inkassokrav av en obetald kontrollavgift till dig
flera parkerade bilar utomhus längs en trottoarkant

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen

  • Intresseavvägning att en kontrollavgift har utfärdats p g a att ditt fordon eller fordon som tillhör ditt företag för villket du är representant har uppställts i strid mot gällande regler och att kontrollavgiften inte betalats i tid. Av den anledningen finns en betalningsskyldighet och adressuppgifter till dig som ägare av fordonet sparas temporärt tills dessa att betalningen är säkrad.

  • Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla adresssuppgifter till dig överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

  • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är aktuella eller nödvändiga vilket i praktiken innebär att uppgifterna avidentifieras 1-2 månader efter fullgjord betalning. Eftersom det är möjligt att bestrida (överklaga) upptill två år från utfärdandedatum, raderas våra ärenden helt när de fallit för tvåårsstrecket.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

  • Vi delar dina personuppgifter med myndigheter (endast vid tvister i betalningsärenden)

Vad har du för rättigheter?

  • Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

  • Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskydds-myndigheten).

  • Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas.

Behöver ni hjälp med parkeringsservice?

Kontakta oss då på: 018-69 33 30, eller maila kund@parkia.se